Maak uw keuze uit onderstaande cases:

Graphic Web-Systems B.V. (Clientstory)

Leverancier-afnemer
Chef – projectleider
Toetredend notaris
Maatschap specialisten
Maatschap notarissen

Maatschap notarissen

Vrijeberoepsbeoefenaren werken vaak samen in bepaalde verbanden, zoals maatschappen. Zij kiezen elkaar dikwijls uit omdat zij elkaar aanvullen, omdat zij van elkaar verschillen. Soms leiden die verschillen niet alleen tot wederzijdse aanvulling, maar ook tot discussie, irritatie en soms zelfs ruzie. Daardoor is er minder arbeidsvreugde, wordt de aandacht verplaatst van het werk naar de discussie, productievermindering en kwaliteitsverlaging treedt op. De nadelen van de onderlinge verschillen krijgen de overhand boven de voordelen. Soms wacht men zó lang met zoeken naar een oplossing dat een breuk onvermijdelijk is; een breuk die soms gepaard gaat met onverkwikkelijke taferelen die de cliënten van die vrijeberoepsbeoefenaren niet kunnen ontgaan. Het kan ook anders, zoals blijkt uit de volgende waar gebeurde casus. De namen zijn op verzoek van de betrokkenen veranderd. Deze betrokkenen hebben de casusbeschrijving wèl geaccordeerd.

De notarissen Karel Venema en Sijben Doorman zijn zeven jaar geleden een maatschap aangegaan. Één kracht van hun samenwerking vormen hun verschillende karakters. Volgens Karel is Sijbens kracht zijn acquisitievermogen en zijn vermogen om de marktpositie van het kantoor te versterken. Volgens Sijben is Karels kracht zijn onvoorwaardelijke betrouwbaarheid en loyaliteit. Het verschil in karakters maakt ook dat ze verschillende cliënten aantrekken en dat hun praktijken elkaar aanvullen en versterken – “1 + 1 = 3” –. Ook vullen hun acquisitiemethoden elkaar aan. Verder zijn er uiteraard de gebruikelijke voordelen van een samenwerking: verdeling van kantoorbelasting, het hebben van een back-up enzovoort. De nadelige gevolgen van hun verschillende werkwijzen zijn echter inmiddels in hun beleving zo groot dat het idee ontstaat “Dit gaat niet langer, wij moeten uit elkaar”.

Omdat in het notariaat conflictbemiddeling al enige jaren zeer bekend is en ook heel wat notarissen mediator zijn, benaderen Karel en Sijben mij. In de eerste sessie beschrijven zij wat de reden is om uit elkaar te gaan: de verschillen tussen hun houding en gedrag. Het gesprek verloopt rustig en constructief. Ze willen al vlot beginnen met het bespreken van de mogelijke manieren om uit elkaar te gaan. Bij het bespreken van meerdere opties om geheel of gedeeltelijk uit elkaar te gaan, komen diverse meningsverschillen uit het verleden weer naar boven. Ik besluit om dit onderwerp volop op tafel te leggen.

Karel kan er niet meer mee omgaan dat Sijben nogal eens van mening verandert en terugkomt op hun besluiten. Sijben stoort zich er juist aan dat Karel vasthoudt aan de genomen besluiten, ook als sprake is van bij hem gewijzigde inzichten. Ik laat hen zien dat ook hun discussie daarover tijdens de mediation hetzelfde patroon vertoont. Ik houd hen voor dat zijzelf dit patroon in stand houden. Karel oefent druk uit op Sijben en neemt Sijben vervolgens kwalijk dat hij wijkt; Sijben wijkt voor Karel en neemt Karel vervolgens kwalijk dat hij druk uitoefent. Na enige tijd in het gesprek hierover beginnen ze hun eigen aandeel in dit patroon te zien; ze realiseren zich hun eigen verantwoordelijkheid. Ook dringt tot hen door dat hun gedrag in de zeven jaar van hun samenwerking niet is veranderd. Wat veranderde, was alleen hun manier van kijken naar dat gedrag. Het wordt hen ook duidelijk dat zij zeven jaar volop in hun samenwerking hebben geïnvesteerd. Steeds sterker zien ze het als het belang van beiden en hun onderneming om die investering en de bereikte synergie te handhaven. Sterker nog, ook als ze uit elkaar zouden gaan, zouden ze in een de nieuwe situatie behoefte hebben aan aanvulling van hun eigen kwaliteiten die de ander nu juist blijkt te hebben.

In het volgende gesprek wordt het hen duidelijk dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen om de nadelen van hun verschillen met elkaar op te lossen. Ik laat hen zien dat zij daarover tot op heden niet gecommuniceerd hebben en dat daarin dus de oplossing ligt. Zodra dat helder wordt, is de oplossingsrichting voor hun samenwerking duidelijk. De volgende sessies besteden zij aan het maken van afspraken over hun manier van communiceren. Ook bespreken zij hun wijze van besluitvorming en het omgaan met elkaar en de kantoorgenoten. In de loop van de bemiddeling herleeft hun enthousiasme over elkaars kwaliteiten en wordt dit zelfs sterker. Zij gaan met hernieuwde energie verder en besluiten zelfs om hun kantoor uit te breiden.


Naar boven